เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

6 กรกฎาคม 2564 พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหารในฐานะเสนาธิการกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมคณะ

โดย เสนาธิการทหาร และคณะได้ร่วมประชุมกองอำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมกับ ผู้แทนกองทัพภาคที่ 3/ศูนย์ควบคุมชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านพม่า และศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (OTOP) ในประเด็นการจัดระเบียบและสำรวจแรงงานต่างด้าวภาคการเกษตรในพื้นที่ชุมชนถัดจากแนวชายแดน, ปัญหาบุคคลสองสัญชาติ, ปัญหาการควบคุม/กักกันและบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่ตกค้างในพื้นที่เนื่องจากไม่สามารถส่งกลับประเทศต้นทาง, มาตรการป้องกันการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย และการควบคุมการดำเนินต่าง ๆ ตามแนวชายแดน

หลังจากนั้น คณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมือง ณ ฐานปฏิบัติการบ้านแม่โกนเกน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๔ พร้อมสังเกตการณ์การควบคุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ณ สถานที่กักกันแรงงานต่างด้าว (Organization Quarantine : OQ) กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔๖ ช่องทางบ้านท่าอาจ ตำบลท่าสาย อำเภอแม่สอด
ในการนี้ เสนาธิการทหาร ได้มอบของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID–19 อย่างเคร่งครัดตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และโรคติดต่ออื่นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป