เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

21 กรกฎาคม 2564 พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหารในฐานะเสนาธิการ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจการปฏิบัติการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยอากาศยาน เพื่อตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค การบังคับใช้มาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน ระหว่าง 2100 – 0400 ในพื้นที่สูงสุดและเข้มงวด (กรุงเทพฯ 88 จุดตรวจ จังหวัดปริมณฑล 23 จุดตรวจ)
ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงจะยังคงดำรงบทบาทในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม โดยหัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาคือความร่วมมือจากประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของประเทศไทยในการควบคุมสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ต่อไป