เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

21 กรกฎาคม 2564 พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหารในฐานะรองเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจร่วมในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งตรวจการปฏิบัติ ตามข้อกำหนดออกความตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) โดยจัดตั้งด่านตรวจคัดกรอง ชะลอ หรือสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดไปยังพื้นที่อื่น และให้ประชาชนในพื้นที่เขต กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา (รวม 13 จังหวัด) โดยห้ามออกจากเคหสถาน ในระหว่างเวลา 21.00 - 04.00 นาฬิกาโดยไม่มีเหตุจำเป็น ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564

 ทั้งนี้รองเสนาธิการทหารในฐานะรองเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงและคณะ ได้ตรวจเยี่ยมบริเวณจุดตรวจร่วมเคอร์ฟิว จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดสกัดแรงงานต่างด้าว ถนนพระราม 2 (ขาออก) ประกอบกำลังจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจแสมดำ และ กำลังพลจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพเรือ จากนั้นได้เดินทางไปยังจุดตรวจหน้าปากซอยเทียนทะเล 5 ซึ่งประกอบกำลังจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจท่าข้าม และ กำลังพลจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงกองทัพเรือ

โดยผลการปฏิบัติทั้งสองจุดตรวจพบว่าประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้สถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย