เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

29 กรกฎาคม 2564 พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร ในฐานะรองเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมจุดสกัดการเคลื่อนย้ายแรงงาน และจุดตรวจป้องกันอาชญากรรม จำนวน 2 จุด ได้แก่ ด่านตรวจรอยต่อข้ามจังหวัดนครปฐม บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางเลน และด่านตรวจฯ บริเวณหน้าร้านอิ่มก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา ถนนหมายเลข 3263 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่ และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องจากการปฏิบัติงานของฝ่ายความมั่นคง พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ได้ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละอย่างเต็มกำลังความสามารถ และกำชับให้เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลสุขภาวะส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ทุกนายในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย

โดย รองเสนาธิการทหาร ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการคัดกรอง ชะลอ และสกัดกั้นการเดินทางข้ามจังหวัดของประชาชน พร้อมทั้งขอให้สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยง จำกัด และงดการเดินทางเข้าออกจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยไม่มีเหตุจำเป็น โดยให้อยู่ภายใต้มาตรการการควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนจากมาตรการจำกัดการเคลื่อนย้ายและการดำเนินกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดฯ ของบุคคลในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้บังคับใช้บทลงโทษตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558