เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 

23 พฤษภาคม 2562 พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 119 ในโอกาสเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยได้บรรยายสรุป ภารกิจ การจัด และชมวีดีทัศน์ ประวัติ บทบาท และการพัฒนาในอนาคตของกองบัญชาการกองทัพไทย