เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

22 สิงหาคม 2562 พลเอก ชูชาติ  บัวขาว รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างโครงสร้างศูนย์ประสานงานและสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ ของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีผู้แทนส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร