เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

10 กันยายน 2562 พลเอก ชูชาติ  บัวขาว รองเสนาธิการทหาร เป็นประธานพิธีประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลโครงการประกวดภาพวาด หัวข้อ “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ และผู้แทนส่วนราชการ เข้าร่วมงาน ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

การประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลโครงการประกวดภาพวาด หัวข้อ “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์” เป็นการสะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพไทย อันประกอบด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกผ่านภาพวาด ซึ่งภาพวาดดังกล่าว จะเป็นภาพวาดที่ทรงคุณค่ายิ่งในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความเคารพรัก เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป โดยเปิดรับนักเรียนมัธยมศึกษา (ตอนปลาย) อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ ส่งภาพวาดเข้าประกวดเพื่อเป็นการแสดงพลัง ความรัก และการมีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านความคิดสร้างสรรค์และศิลปะ ซึ่งแบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภท ได้แก่

    1. ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายเสฏฐวุฒิ ทรัพย์บุญธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อภาพ : วินาทีแห่งความปลื้มปิติ

    2. ประเภทประชาชนทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสุภชัย นาทีชัยชนะ ชื่อภาพ : ถวายงานด้วยหัวใจภักดี 

สำหรับผลงานการประกวดที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับรางวัลในครั้งนี้ จะถูกรวบรวมเพื่อนำไปจัดแสดงในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ พร้อมทั้งจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม เพื่อทูลเกล้าฯ ถวาย และเผยแพร่ไปสู่สาธารณชนต่อไป