เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

21 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก ชัยชนะ  นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะรองผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมทั้งบำรุงขวัญให้แก่หน่วยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคสนามของกองกำลังผาเมือง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ให้การต้อนรับและรายงานผลการปฏิบัติของหน่วย

ทั้งนี้ กองกำลังผาเมือง ถือเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการป้องกันประเทศภารกิจในการป้องกันชายแดน ไทย - ลาว ตั้งแต่รอยต่อ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปจนถึงรอยต่อ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเลย โดยมีภารกิจด้านการรักษาความมั่นคงภายใน ป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย รักษาผลประโยชน์ของชาติ การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น