เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

22เมษายน 2563 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของด่านตรวจคนเข้าเมืองชายแดนอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส สถานที่ควบคุมแห่งรัฐ (Local Quarantine) ณ ศูนย์โอทอปโก-ลก และจุดตรวจร่วม สวนหลวง ร.5 เพื่อนำความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีฯ ไปมอบให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

พร้อมทั้งนำอุปกรณ์เครื่องป้องกันต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทยและสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask), หน้ากากอนามัยชนิดผ้า, หน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) และแอลกอฮอล์ รวมทั้งน้ำลำไยสกัดเข้มข้น P80 เพื่อสร้างความสดชื่นและลดอาการเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย ซึ่งภาพรวมการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้จะได้รวบรวมปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อนำมาประเมินผลและรายงานตรงต่อศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ต่อไป