เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

9 พฤษภาคม 2563 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร ในฐานะเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภายหลังมีมาตรการให้กิจการและกิจกรรมได้รับการผ่อนคลายให้เปิดดำเนินการ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และคำสั่งปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 11/63 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ การเดินทางตรวจเยี่ยมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบการปฏิบัติงานของชุดตรวจร่วมตามมาตรการผ่อนคลายประจำพื้นที่ ภายหลังจากที่กิจการและกิจกรรมได้รับการผ่อนคลายให้เปิดดำเนินการได้ โดย เสนาธิการทหาร ได้เดินทางไปยังจุดผ่านด่านชายแดนแม่สอดสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 เพื่อตรวจการผ่านเข้าออกของบุคคลและรถสินค้าต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 หลังจากนั้นได้เดินทางไปยัง บริษัท ที เค การ์เม้นท์ และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

ทั้งนี้ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ถือเป็นพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาทำงานในประเภทต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องจัดชุดตรวจร่วมตามมาตรการผ่อนคลายประจำพื้นที่เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติการเชิงรุกต่อพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เพ่งเล็งพิเศษ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ นำไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติ ทั้งยังเป็นการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ให้กลับมาระบาดรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ซึ่งจะทำให้การผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ยังคงดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับการพิจารณามาตรการผ่อนคลายของรัฐบาลในระยะต่อไป