เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

20 พฤษภาคม 2563 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5) (ฉบับที่ 6) และ (ฉบับที่ 7) และคำสั่งปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 11/63 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ

การเดินทางตรวจเยี่ยมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจร่วม ภายหลังรัฐบาลได้ประกาศการผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 2 ไปเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 โดยรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางไปยังจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อตรวจการเดินทางข้าม จุดผ่านแดนของประชาชนทั้งสองประเทศ รวมทั้งการผ่านเข้าออกของรถสินค้าต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอรัญประเทศเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตลอดจนเยี่ยมชมความพร้อมของสถานประกอบการในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนด

 

สำหรับผลการตรวจในวันนี้พบว่า ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการต่างมีความตื่นตัวและปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดเป็นอย่างดีโดยพบกลุ่มผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการเพียงเล็กน้อยซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการชี้แจงสร้างความเข้าใจเพื่อให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนด โดยรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กำชับให้ทุกพื้นที่ยังคงใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อดูแลสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ในระดับที่ดีต่อไป พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการจัดระบบการตรวจคัดกรองประชาชนผู้เข้าใช้บริการ การบริการเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้ง การจัดพื้นที่ในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลโดยเคร่งครัด เพราะถึงแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 2 แล้วก็ตาม แต่ยังคงมีความจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องรักษาวินัยในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคด้วยความไม่ประมาทเพื่อสร้างความปลอดภัยและทำให้ประเทศไทยบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการควบคุมโรคโควิด-19 ต่อไป