เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

21 พฤษภาคม 2563 พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5) (ฉบับที่ 6) และ (ฉบับที่ 7) และคำสั่งปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 11/63 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยมีผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ 

การเดินทางตรวจเยี่ยมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจร่วม ภายหลังรัฐบาลได้ประกาศการผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 2 ไปเมื่อ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางไปยังจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) เพื่อตรวจการเดินทางข้ามจุดผ่านแดนของประชาชนทั้งสองประเทศ รวมทั้งการผ่านเข้าออกของรถสินค้าต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากนั้นได้เดินทางไปยังตลาดเทศบาลนครพนม เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และระบบการจัดการของเทศบาลนครพนมการในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนด

สำหรับผลการตรวจในวันนี้พบว่า ผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนต่างมีความตื่นตัวและปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดเป็นอย่างดี มีเพียงส่วนน้อยที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการชี้แจงสร้างความเข้าใจเพื่อให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนด โดยรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กำชับให้ทุกพื้นที่ยังคงใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อดูแลสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ในระดับที่ดีต่อไป พร้อมทั้งเน้นย้ำให้เทศบาลนครพนม จัดระบบการตรวจคัดกรองประชาชนผู้เข้าใช้บริการในตลาดเทศบาลให้มีความทั่วถึง มากยิ่งขึ้น รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการ 5 ข้อ ได้แก่ หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน สำหรับผู้ประกอบการห้างร้านควรจัดเตรียมเจลแฮลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดให้มีความเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ หมั่นล้างทำความสะอาดสถานที่และพื้นผิวสัมผัส กำหนดให้ผู้เข้าใช้บริการมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลโดยเคร่งครัด และบริหารจัดการสถานที่เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดต่อผู้เข้าใช้บริการเพราะถึงแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 2 แล้วก็ตาม แต่ยังคงมีความจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องรักษาวินัยในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคด้วยความไม่ประมาทเพื่อสร้างความปลอดภัยและทำให้ประเทศไทยบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการควบคุมโรคโควิด19 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 2 ผู้ประกอบการห้างร้าน และผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ได้ที่เว็บไซต์ http://www.ไทยชนะ.com เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการจับจ่ายซื้อของจากห้างร้านต่าง ๆ อีกทั้งยังลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการสัมผัสสิ่งของและธนบัตรได้