เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

27 พฤษภาคม 2563 พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงและคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5) (ฉบับที่ 6) และ (ฉบับที่ 7) และคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่ 11/63 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ 


การเดินทางตรวจเยี่ยมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานและปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ชุดตรวจร่วม ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศการผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 2 ไปเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 โดยรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เดินทางไปยังด่านศุลกากรแม่สาย เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปจากหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังจุดผ่านแดนถาวรแม่สายสะพานแห่งที่ 1 ไทย – เมียนมา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจการเดินทางข้ามจุดผ่านแดนของประชาชนทั้งสองประเทศ รวมทั้งการผ่านเข้าออกของรถสินค้าต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อย่างมีประสิทธิภาพ


โดยรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กำชับให้ทุกพื้นที่ยังคงใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อดูแลสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ในระดับที่ดีต่อไป พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ 5 ข้อ ได้แก่ หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน สำหรับผู้ประกอบการห้างร้านควรจัดเตรียมเจลแฮลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดให้มีความเพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ หมั่นล้างทำความสะอาดสถานที่และพื้นผิวสัมผัส กำหนดให้ผู้เข้าใช้บริการมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลโดยเคร่งครัด และบริหารจัดการสถานที่เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดต่อผู้เข้าใช้บริการเพราะถึงแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 2 แล้วก็ตาม แต่ยังคงมีความจำเป็นที่ทุกฝ่ายต้องรักษาวินัยในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคด้วยความไม่ประมาทเพื่อสร้างความปลอดภัยและทำให้ประเทศไทยบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการควบคุมโรคโควิด-19 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 2 ผู้ประกอบการห้างร้านสามารถลงทะเบียนแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ได้ที่เว็บไซต์ http://www.xn--b3czh8ayeuf.com และผู้ใช้บริการสามารถสแกน QR Code ของทางร้านค้าเพื่อลงทะเบียนการเข้า – ออกพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งรับการแจ้งเตือนข่าวสารหากมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโควิด-19 ได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย