เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

16 มิถุนายน 2563 พลเอก ชูชาติ  บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมี พลโท สุชาติ สุทธิพล รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ฝ่ายบริหาร) ให้การต้อนรับ

การตรวจเยี่ยมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบการดำเนินงานด้านการช่วยเหลือประชาชนของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เเก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง การขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งรับทราบการดำเนินงานของโครงการบริหารจัดการน้ำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาล เพื่อสนับสนุนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)โดยรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เน้นย้ำให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีความพร้อมในการช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส  นอกจากนี้ ยังได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ที่ได้ใช้กลไกการพัฒนาใน 5  ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านสังคมชุมชน  ด้านความคิดสร้างสรรค์ และด้านการศึกษา เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต