เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

18 มิถุนายน 2563 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินโครงการมอบพันธุ์ปลาให้แก่ราษฎรในชุมชน เพื่อนำไปขยายพันธุ์ไว้เป็นแหล่งอาหารในครอบครัว เยี่ยมชมกิจกรรมประเพณีสองล้าน-สองเวียง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ป่าพื้นบ้าน อาหารชุมชน บ้านวังน้ำมอก และตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเดิมวัดเทสรังสี ในพื้นที่บ้านวังน้ำมอก ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย