เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 9 กรกฎาคม 2563 พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการเตรียมความพร้อมเเก้ไขปัญหาอุทกภัยในห้วงฤดูฝน ของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ณ สถานีสูบน้ำที่ 4 และ 3 แม่น้ำยม ตำบลบางระกำ และ ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

โดยรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ติดตามความคืบหน้าการขุดลอกแม่น้ำยม ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 ได้เข้าปฏิบัติงานขุดลอกท้องน้ำ เมื่อวันที่ 19 มกราคม ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 4 บ่อใน 4 สถานีสูบน้ำ ซึ่งมีขนาดความกว้าง 50 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 3 เมตร เพื่อให้ได้น้ำซับที่เพียงพอต่อความต้องการ โดยมุ่งเน้นการรักษาระบบนิเวศเป็นสำคัญ ซึ่งหากมีน้ำที่เพียงพอ ประชาชนก็จะสามารถนำน้ำไปใช้ทางเกษตรได้อีกทางหนึ่งด้วย สำหรับโครงการดังกล่าวมีผู้ได้รับผลประโยชน์จำนวนทั้งสิ้น 1,100 ครัวเรือน คิดเป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน 7,000 ไร่