เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

22 ธันวาคม 2563 พลเรือเอก ช่อฉัตร กระเทศ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางไปตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังพลของหน่วยปฏิบัติงานสนามในพื้นที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลทุกระดับที่ปฏิบัติงานในสนาม ณ จังหวัดจันทบุรี

สำหรับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด มีภารกิจในการป้องกันพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด รวมทั้งมีหน้าที่ในการให้ความคุ้มครองเรือประมงในน่านน้ำไทย และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในการป้องกันมิให้เรือประมงไทยล้ำเขตน่านน้ำกัมพูชา เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด มีการตั้งหน่วยปฏิบัติงานในพื้นที่หลายหน่วยงาน โดยมีกองกำลังด้านจันทบุรี-ตราด ปฏิบัติภารกิจในการป้องกันชายแดน และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1/1 ปฏิบัติภารกิจในการรักษาความมั่นคงภายใน

ทั้งนี้ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบของขวัญปีใหม่ และยุทโธปกรณ์พิเศษ พร้อมทั้งได้อ่านสารอวยพรปีใหม่ของ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยได้ชื่นชมและขอบคุณเพื่อนทหารและตำรวจตระเวนชายแดนทุกนายที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง อดทน เสียสละ พร้อมทั้งขอให้กำลังพลยึดมั่นในคุณธรรม 12 ประการ และดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาท ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประเทศมั่นคง ประชาชนมีความสุข

นอกจากนี้ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในการควบคุม กำกับดูแลการคัดกรองการผ่านเข้า-ออกตามแนวชายแดน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ การกำกับดูแลและควบคุมการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้นโดยลำดับ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสำคัญด้านอื่น ๆ ของชาติ อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงและความสงบสุขของพี่น้องประชาชนตลอดไป