เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๔ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ พ.อ.วิชัย สาคำภีร์ นปก.ประจำ บก.ทท. ช่วยราชการ ศปร. เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้นำพอเพียงกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับผู้เข้าอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรผู้นำพอเพียง จำนวน ๘๐ คน ณ ห้องประชุม ๑๑๐ ชั้น ๑ อาคาร ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์