เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

วันที่ ๑๔ มี.ค.๖๔ ศปร. ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๑๕ คน เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และชมการสาธิตบ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศปร.