เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

วันที่ ๑๕ มี.ค.๖๔ กำลังพล ศปร. ได้แก่ พ.ท.หญิง โสภิตา พุ่มดียิ่ง หน.ผปส.กรป.สปก.ศปร. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาประชาชน ในโครงการ “คิดจากคลอง” ร่วมใจพัฒนาคลองลำผักชี โดยพัฒนาทำความสะอาด ขุดลอกคูคลอง และปรับภูมิทัศน์ ณ คลองลำผักชี เขตบางเขน กทม. โดยมี พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฯ