เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 วันที่ ๑๖ มี.ค.๖๔ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในชั้นต้น รุ่นที่ ๑ จำนวน ๔๐ นาย เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และชมการสาธิตบ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศปร.