เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

โครงการ “กองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19” โดย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นโลหิตสำรองในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ ประจำวันที่ ๑-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีกำลังพลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จาก กองบัญชาการกองทัพไทย ๕๒๑ นาย กองทัพบก ๓,๑๓๖ นาย กองทัพเรือ ๑,๕๑๗ นาย และกองทัพอากาศ ๖๘๖ นาย รวมยอดกำลังพลร่วมบริจาค ๕,๘๖๐ นาย จำนวนโลหิต ๒,๓๑๒,๙๑๐ มิลลิลิตร ปริมาณโลหิตสะสม ๘,๕๕๗,๑๔๕ มิลลิลิตร