เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

โครงการ “กองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19” โดย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นโลหิตสำรองในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ ประจำวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีกำลังพลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จาก กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๕๓ นาย กองทัพบก ๗๕๖ นาย กองทัพเรือ ๒๒๘ นาย และกองทัพอากาศ ๙๐ นาย รวมยอดกำลังพลร่วมบริจาค ๑,๒๒๗ นาย จำนวนโลหิต ๔๕๐,๐๕๐ มิลลิลิตร ปริมาณโลหิตสะสม ๑๐,๔๓๕,๔๕๕ มิลลิลิตร