เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

โครงการ “กองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19” โดย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นโลหิตสำรองในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ ประจำวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีกำลังพลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จาก กองบัญชาการกองทัพไทย ๙๐ นาย กองทัพบก ๒๐๑ นาย กองทัพเรือ ๒๑๓ นาย และกองทัพอากาศ ๒๑๕ นาย รวมยอดกำลังพลร่วมบริจาค ๗๑๙ นาย จำนวนโลหิต ๓๐๙,๐๐๐ มิลลิลิตร ปริมาณโลหิตสะสม ๑๒,๔๐๐,๘๒๐ มิลลิลิตร