เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

โครงการ “กองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19” โดย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นโลหิตสำรองในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2564

สำหรับผลการดำเนินโครงการฯ ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน พ.ศ.2564 มีกำลังพลที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต จาก กองบัญชาการกองทัพไทย 310 นาย กองทัพบก 2,333 นาย กองทัพเรือ 534 นาย และกองทัพอากาศ 396 นาย รวมยอดกำลังพลร่วมบริจาค 3,573 นาย จำนวนโลหิต 1,483,967 มิลลิลิตร ปริมาณโลหิตสะสม 34,758,142 มิลลิลิตร