เนื้อหาหลัก

×

ข้อความ

Failed loading XML...

ข้อความแจ้งเตือน

 ระบบเชือมโยง ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น กองบัญชาการกองทัพไทย
   ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

banner libary  banner rtarf news

 

map120161
ประกาศกรมยุทธบริการทหาร เรื่องขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร โดยจัดหาจากบุคคลพลเรือนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่๒)
กรมยุทธบริการทหารรับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตร โดยจัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2561 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
 การเปิดเผยราคากลางการจ้างบริการขนส่ง สป.เอฟ.เอ็ม.เอส ให้แก่ ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กำลังพล บก.กองทัพไทย สามารถ download คู่มือการเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของสถาบันภาษากองทัพไทย ได้แล้วทาง G-Chat ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สถาบันภาษากองทัพไทย 02 2412716, 02 2410038 
กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมดำเนินการขนส่งอุปกรณ์ เอฟ.เอ็ม.เอส. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ชด.ทหาร สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานอาคาร ๓ ชั้น ๓ กรมกิจการชายแดนทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
การศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางระบบเครือข่าย (e-Learning)
  1. งานบริการ
งานสารบรรณและสิทธิประโยชน์กำลังพล ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ห้องสมุดทหาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ระบบสมุดหมายเลขโทรศัพท์ บก.ทท.

 

สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร Ginfo ทั้งหมด
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร