เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 ระบบเชือมโยง ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น กองบัญชาการกองทัพไทย
   ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ

banner libary  banner rtarf news

 

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกับ กรมการจัดหางาน ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานทหารและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๒๗ มี.ค.๖๑ เวลา ๐๙๓๐ - ๑๓๐๐ ณ หอประชุมมหาศรานนท์ นทพ.และลาดอเนกประสงค์ สทพ.นทพ. ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรงเทพฯ มีงานให้ท่านเลือกมากกว่า ๑,๕๐๐ ตำแหน่งจากบริษัท และองค์กรชั้นนำระดับประเทศ hot kapook8
map120161
re 280261
 การเปิดเผยราคากลางการจ้างบริการขนส่ง สป.เอฟ.เอ็ม.เอส ให้แก่ ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กำลังพล บก.กองทัพไทย สามารถ download คู่มือการเข้าสู่บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของสถาบันภาษากองทัพไทย ได้แล้วทาง G-Chat ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : สถาบันภาษากองทัพไทย 02 2412716, 02 2410038 
กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมดำเนินการขนส่งอุปกรณ์ เอฟ.เอ็ม.เอส. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
การศึกษาอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางระบบเครือข่าย (e-Learning)
  1. งานบริการ
งานสารบรรณและสิทธิประโยชน์กำลังพล ระบบการให้บริการข้อมูลแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ห้องสมุดทหาร ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกองบัญชาการกองทัพไทย
การประชาสัมพันธ์ มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ  

 

สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย มูลนิธิศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร Ginfo
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร
banner comlec 2