เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

โครงการ ยืมถุงผ้า รับยากลับบ้าน

ตามนโยบาย ผบ.ทสส. ที่ต้องการให้ส่วนราชการต่างๆ ใน บก.ทท. ลดโลกร้อนด้วยการงดใช้ถุงพลาสติกนั้น ยบ.ทหาร (สนพ.ยบ.ทหาร) จึงได้ดำเนินการงดให้บริการถุงพลาสติกบรรจุยาให้กับผู้มารับบริการ และให้ผู้รับบริการนำถุงผ้ามาใส่ยากลับบ้านเอง

เนื่องจากมีผู้มารับบริการบางรายลืมนำถุงผ้ามา ยบ.ทหารจึงได้ทำโครงการ "ยืมถุงผ้า รับยากลับบ้าน" เพื่อช่วยแก้ปัญหาผู้รับบริการไม่ได้นำถุงผ้ามาใส่ยากลับบ้าน ดังนี้

 - หากผู้รับบริการ ไม่ได้นำถุงผ้ามาใส่ยา สามารถยืมถุงผ้าที่อยู่ในกล่อง "ยืมถุงผ้า รับยากลับบ้าน" ไปใช้ได้ และนำมาคืนเมื่อมารับบริการในครั้งถัดไป

 - กล่อง "ยืมถุงผ้า รับยากลับบ้าน" จัดทำขึ้นเพื่อสร้างการแบ่งปัน ให้ผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และมลภาวะทางอากาศจากกระบวนการทำลายถุงพลาสติก โดยผู้รับบริการสามารถสมทบถุงผ้าในโครงการ โดยการบริจาคถุงผ้าลงในกล่องให้กับผู้มารับบริการท่านอื่นได้ยืมใช้

 - ยบ.ทหาร ได้จัดตั้งจุดวางกล่องฯ นี้อยู่ ณ บริเวณหน้าห้องจ่ายยาพื้นที่แจ้งวัฒนะ และพื้นที่บางซ่อน