เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

15 สิงหาคม 2561 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ นาย สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ นาย ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย

โครงการฯ ดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับกองบัญชาการกองทัพไทย และสหกรณ์ออมทรัพย์ของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ที่มีความต้องการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สามารถเข้าถึงระบบสถาบันการเงิน เพื่อซื้อหรือจัดหาที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยสามารถกู้เงินเพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย และเพื่อชำระหนี้วงเงินกู้ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการไถ่ถอนจำนอง การดำเนินการโครงการฯ ครั้งนี้ นอกจากจะช่วยให้ข้าราชการสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยและครอบครัวมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการต่อไป