เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

11 กุมภาพันธ์ 2564 พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เป็นประธานในการศึกษาดูงานและประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องกิจการทหารและความมั่นคงแบบองค์รวม โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทย

โดยการประชุมฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องกิจการทหารและความมั่นคงแบบองค์รวม ตลอดจนการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง โดย กองบัญชาการกองทัพไทย ได้บรรยายสรุปเรื่อง สถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก บทบาทหน้าที่ของกองบัญชาการกองทัพไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ผลการดำเนินการที่สำคัญที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ บทบาทของกองบัญชาการกองทัพไทยในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กองทัพไทยกับการพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน รวมถึงประเด็นความมั่นคงอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป จากนั้น คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ได้เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ณ อาคารศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย 60 ปี กองบัญชาการกองทัพไทย

สำหรับคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา มีอำนาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางการทหารทั้งปวง รวมถึง อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การพัฒนาประเทศ และที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความมั่นคงแบบองค์รวม พิจารณา ศึกษา ติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง