เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

24 กุมภาพันธ์ 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วม ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ

ที่ประชุมได้รับทราบ การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพไทย (ศอ.ปส.ทท.) ซึ่งมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้อำนวยการ มีหน้าที่บูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติด ของกองทัพไทย รวมทั้งสนับสนุนส่วนราชการในการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ และได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน ที่สำคัญของคณะอนุกรรมการสกัดกั้นยาเสพติด ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.)

ในขณะที่กองทัพบก ได้นำเสนอการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกองทัพบก โดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถของโรงงานซ่อมยาง ทำให้สามารถผลิตยางรถยนต์สำหรับใช้งานกับรถยนต์ทางทหารของกองทัพบก และมีกำลังการผลิตเพียงพอสำหรับส่วนราชการอื่นที่มีความต้องการจัดหา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในด้านการปฏิรูปกองทัพ และการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นการส่งเสริมและต่อยอดการวิจัย พัฒนา และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อมุ่งสู่การผลิตใช้ในราชการ การสร้างมาตรฐานทางทหาร ลดการนำเข้ายุทโธปกรณ์ราคาสูงจากต่างประเทศ
ในส่วนของกองทัพเรือ ได้แจ้งให้ทราบว่าจะมีการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2564 ระหว่าง 19 มีนาคม ถึง 9 เมษายน 2564 มีกำลังพลจากกองทัพบก และกองทัพอากาศเข้าร่วม โดยมีการฝึกที่สำคัญ อาทิ การฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี Harpoon Block 1 C เป็นต้น ทั้งนี้ ได้เรียนเชิญผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมชมการฝึกด้วย

สำหรับกองทัพอากาศ ได้บรรยายให้ทราบถึงการจัดตั้งหน่วยจิตอาสาพระราชทาน และการเป็นตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐร่วมกับเหล่าทัพมีส่วนรับผิดชอบในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ได้แก่ โครงการจิตอาสาพัฒนา ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 การสนับสนุนการบรรยายของวิทยากร จิตอาสา และการจัดกำลังพลร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ

ในที่ประชุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำเสนอการพัฒนาระบบการทำงาน โดยการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง รวมถึงการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP) ในการตั้งจุดตรวจ และการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยใช้ระบบ Traffic Police Checkpoint Control (TPCC) ในการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ

การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันก่อให้เกิดความประสานสอดคล้อง มีเอกภาพ เสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติและประชาชน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 เดือน หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับการประชุมครั้งต่อไปมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนเมษายน ณ กองทัพอากาศ