เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

25 เมษายน 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด 19 ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง

ตามนโยบายของ นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผอ.ศบค.) ให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) บูรณาการการใช้ยานพาหนะของกองทัพเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้กำกับดูแล ซึ่งมีการดำเนินการดังนี้

กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติเพื่อบูรณาการการดำเนินงาน ดังนี้

  1. 1. ส่วนกองอำนวยการ จัดจาก กรมยุทธบริการทหาร
  2. 2. ส่วนปฏิบัติการ ประกอบด้วย กองบัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง, ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพบก, ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพเรือ และ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพอากาศ โดยมีการจัดยานพาหนะสนับสนุนการเคลื่อนย้ายฯ ประกอบด้วย

- จัดยานพาหนะที่ใช้พร้อมใช้งานทันที จำนวน 31 คัน โดยจัดจาก กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 15 คัน กองทัพบก จำนวน 10 คัน กองทัพเรือ จำนวน 3 คัน และกองทัพอากาศ จำนวน 3 คัน โดยได้สนับสนุนศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ มาตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน ซึ่งในปัจจุบันยังคงดำรงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกวัน

- จัดเพิ่มเติมอีกจำนวน 21 คัน ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 10 คัน กองทัพบก จำนวน 5 คัน กองทัพเรือ จำนวน 3 คัน และ กองทัพอากาศ จำนวน 3 คัน ได้มีการจัดหมุนเวียนปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ เป็นประจำทุกวัน

- จัดยานพาหนะที่พร้อมปฏิบัติเมื่อสั่ง (On call) ไว้อีก จำนวน 16 คัน โดยจัดจากกองทัพบก จำนวน 10 คัน กองทัพเรือ จำนวน 3 คัน และกองทัพอากาศ จำนวน 3 คัน

- จัดรถพยาบาล จากกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 4 คัน

- จัดกำลังพล จากสำนักงานแพทย์ กรมยุทธบริการทหาร เข้าร่วมส่วนสนับสนุน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ศปม. ณ กรมยุทธบริการทหาร เพื่อประสานนำส่งโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม ตามที่กำหนด

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง(หน.ศปม.) ได้เน้นย้ำให้กำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนายมีความเข้าใจในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งถือว่าเป็นงานบริการ และผู้รับบริการต่างเป็นผู้มีความเจ็บป่วยเดือดร้อน ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งได้สั่งการให้ศูนย์ บริหารจัดการดูแลเจ้าหน้าที่ทุกนายซึ่งถือเป็นผู้เสียสละ โดยการสนับสนุนอาหารครบทั้ง 3 มื้อ ตลอดจนการจัดให้มีห้องพักผ่อนสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้ได้รับความสะดวกตามความเหมาะสมต่อไป