เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

7 มิถุนายน 2564 พลเอกเฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับคุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดร.วรรณศิริ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเคเอส เคมิคอล จำกัดและคณะ มอบเงินบริจาค ให้กับ รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พร้อมคณะแพทย์วชิระพยาบาล เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลวชิระ นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย