เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

9 มิถุนายน 2564 นาฬิกา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดการประชุมทางไกลผ่านระบบ VTC เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางทหาร ระหว่าง พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กับ พลเรือเอก John C. Aquilino (จอห์น  อากีลีโน) ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก ณ ห้องประชุม CAS 63 กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


การประชุมฯ ครั้งนี้เป็นการแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสหรัฐอเมริกาในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งสองกองทัพมีความร่วมมือทางทหารกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน ทั้งในด้านการฝึกร่วม/ผสม โดยเฉพาะการฝึก Cobra Gold ซึ่งเป็นการฝึกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค รวมถึงด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง การแลกเปลี่ยนการเยือน และ ความร่วมมือตามข้อตกลงว่าด้วยการจัดหาและบริการต่าง ๆ
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวชื่นชมบทบาทของกองทัพสหรัฐอเมริกาในการสนับสนุนส่งเสริม และการรักษาความมั่นคงเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทุกประเทศในภูมิภาค พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณ พลเรือเอก John C. Aquilino (จอห์น  อากีลีโน) ที่ได้ร่วมสนทนากันในครั้งนี้ พร้อมทั้งยืนยันว่าความร่วมมือระหว่างกองทัพสองประเทศจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศ เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกันต่อไป