เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

10 มิถุนายน 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในฐานะผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการชายแดนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ในวันนี้ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับผลการดำเนินงานต่อแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินการสืบสวน สอบสวน จับกุม ดำเนินคดีกลุ่มขบวนการนำพา และสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อลดเงื่อนไข และจำกัดขอบเขตของปัญหาทั้งในมิติของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวภายในประเทศ มาตรการควบคุมและดำเนินการต่อแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ตอนใน มาตรการรองรับในพื้นที่ชายแดน การตรวจเชิงรุกในพื้นที่แคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในห้วงต่อไป

ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติเกิดการบูรณาการจากทุกภาคส่วนและมีความเป็นเอกภาพ โดย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้อำนวยการปฏิบัตินโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และคณะ จะลงพื้นที่ในจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 นี้เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน กองทัพภาคที่ 1 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทรบุรีและตราด และ ศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดสะแก้ว จังหวัดจันทรบุรี และจังหวัดตราด ต่อไป