เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

4 ตุลาคม 2565 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้กับส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ณ อาคาร 15 กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

การประชุมฯ ในวันนี้ได้มีการแนะนำผู้บังคับบัญชาและหัวหน้าส่วนราชการภายในกองบัญชาการกองทัพไทย โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานที่สำคัญใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการพิทักษ์รักษา ปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยกองทัพไทย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์จอมทัพไทย จึงขอให้กำลังพลทุกนายพึงสำนึกในการปฏิบัติงานหน้าที่ด้วยความเสียสละ เพื่อประชาชนทุกหมู่เหล่าซึ่งล้วนเป็นพสกนิกรของพระองค์ ด้านการป้องกันประเทศ ส่งเสริมค่านิยมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกองทัพไทยปฏิบัติงานร่วมกันอย่างประสานสอดคล้อง เชื่อมั่น และสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อนำไปสู่ความเป็นปึกแผ่นของกองทัพไทย ด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐ บูรณาการการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องทั้งทางบกและทางทะเลในด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย รวมถึง การแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติให้ครอบคลุมในทุกด้าน ด้านการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน สนับสนุนการพัฒนาอาชีพการเกษตรให้กับประชาชนตามความเหมาะสมของพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคในการทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ ผสมผสานกับการเกษตรแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านตามแนวทาง “โคก หนอง นา” โมเดล และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ ดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศมหาอำนาจอย่างสร้างสรรค์และมีดุลยภาพ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและการเคารพหลักสากลระหว่างประเทศ และด้านการบริหารจัดการ เน้นย้ำผู้บังคับหน่วยและกำลังพลในสังกัดให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและดำรงความต่อเนื่องในการเปลี่ยนผ่านกองทัพไทยไปสู่ความเป็นดิจิทัลให้มีผลเป็นรูปธรรมและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เน้นย้ำให้กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทยทุกนาย ตระหนักถึงสิ่งสำคัญนั่นคือหน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของทหารอย่างแท้จริง มีความเสียสละ มุ่งมั่น อุทิศตนในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีในทุกสถานการณ์ ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ โดยบูรณาการความร่วมมือกับเหล่าทัพและทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา ว่ากองทัพสามารถเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้ในทุกโอกาส เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นเกียรติยศอันภาคภูมิใจของเหล่าทหารทุกนาย