เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

21 ตุลาคม 2565 พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงบทบาทและภารกิจของกองทัพไทยให้กับนักศึกษาหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 65 ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบโอวาทและแนวทางปฏิบัติให้กับนักศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 65 เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป