เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

7 พฤศจิกายน 2565 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการประชุมชี้แจงบทบาทและภารกิจของกองทัพไทยให้กับผู้เข้ารับการอบรมการปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 47 ณ ห้องประชุม อาคาร 15 กองบัญชาการกองทัพไทย  

ทั้งนี้ การอบรมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประสานงานที่ดีภายในกองทัพ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของกองทัพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและนำมาซึ่งความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อประชาชนต่อไป