เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

9 พฤศจิกายน 2565 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จัดพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 65 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565-2566 โดยมี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 421 อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

มีผู้เข้ารับการศึกษาจำนวน 284 คน ประกอบด้วย ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ ภาคเอกชน นักธุรกิจ บุคคลทั่วไป และนักศึกษาต่างประเทศ จำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  สาธารณรัฐสิงคโปร์ และเครือรัฐออสเตรเลีย 
 
 ในโอกาสนี้ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้บรรยายเรื่อง “บทบาทของภาครัฐ เอกชนและการเมืองในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ” การถกแถลง การสัมมนาทางวิชาการ การแก้ปัญหาเป็นคณะกรรมการ การเขียนบทความทางวิชาการ การเขียนเอกสารวิจัย การศึกษาดูงาน ภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยนักศึกษาจะได้ศึกษา และทำความเข้าใจ ยุทธศาสตร์ชาติ อันได้แก่ กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคคลทั่วไปได้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษามีความรู้และฝึกฝนให้เกิดทักษะในการคิด วิเคราะห์ และการตกลงใจ ในการเป็นผู้นำทางยุทธศาสตร์ตลอดจนเพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงแนวความคิดในการกำหนดผลประโยชน์แห่งชาติและวัตถุประสงค์แห่งชาติ รวมทั้งกระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนายุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ และการแก้ไขปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดทำและแก้ไขปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนพลังอำนาจแห่งชาติใหม่ (DIME) พร้อมทั้งศึกษา บทบาท หน้าที่ และแนวนโยบายของภาครัฐ ในการจัดการปัญหาวิกฤตในระดับชาติที่เกิดจากสาธารณภัยและภัยจากการสงคราม นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้นักศึกษามีความเข้าใจและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการสร้างผลผลิต กิจกรรม และโครงการเพื่อสังคม เพื่อการมีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างนักศึกษาจากทุกภาคส่วน เพื่ออำนวยประโยชน์ในการประสานงานระหว่างกัน ส่งผลให้มีการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ต่อไป
 
ทั้งนี้ ภายหลังจบการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร จะได้จัดให้มีการแถลงผลการศึกษาของนักศึกษา เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ถือเป็นการเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและรัฐบาลในมิติต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป