เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

27 กรกฎาคม 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย และสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 72 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีไถ่ชีวิตโค จำนวน 9 ตัว ปล่อยนก จำนวน 99 ตัว ปล่อยปลา จำนวน 9,999 ตัว และกิจกรรมบริจาคโลหิต จากนั้นในเวลา 10.30 นาฬิกา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โดยบูรณาการความร่วมมือกับเหล่าทัพ ส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตลอดจนภาคประชาชน ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ วรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การมอบถุงพระราชทานให้กับผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการ การมอบอาหารพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่ การแสดงดนตรี จัดชุดบริการทางการแพทย์ การจัดชุดบริการตัดผมเคลื่อนที่ การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ การทำความสะอาด ศาสนสถาน ภายในบริเวณวัด การทาสีรั้วปูนรอบ พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 3 ทั้งนี้ ในห้วงที่ผ่านมา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดกิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อีกด้วย การจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจน เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ ซึ่งตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมาพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ นานัปการ ทั้งในด้านการศึกษา ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเกษตรกรรม ด้านการศาสนา ด้านการกีฬา ด้านการทหาร และด้านการบิน กองบัญชาการกองทัพไทย ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจะสืบสานพระราชปณิธาน ในด้านต่าง ๆ ของพระองค์มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดไป