เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

11 สิงหาคม 2566 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมี พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย และสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 92 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีไถ่ชีวิตโค จำนวน 9 ตัว ปล่อยนก จำนวน 99 ตัว ปล่อยปลา จำนวน 9,999 ตัว และกิจกรรมบริจาคโลหิต จากนั้นในเวลา 1030 นาฬิกา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โดยบูรณาการความร่วมมือกับเหล่าทัพ ส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ตลอดจนภาคประชาชน ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การมอบถุงพระราชทานให้กับผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการ การมอบอาหารพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่ การแสดงดนตรี จัดชุดบริการทางการแพทย์ การจัดชุดบริการตัดผมเคลื่อนที่ การทำความสะอาด ศาสนสถาน ภายในบริเวณวัด การฉีดสารจุลินทรีย์ลงคลอง การฝึกอบรมกีฬา การฝึกอบรมดนตรี การฝึกอบรม CPR/AED ให้กับนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ทั้งนี้ ในห้วงที่ผ่านมากองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดกิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อีกด้วย การจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ กองบัญชาการกองทัพไทย ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจะสืบสานพระราชปณิธาน ในด้านต่าง ๆ ของพระองค์มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดไป