เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

18 สิงหาคม 2566 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับ นาย Nagesh Singh (นาเคศ สิงห์) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคำนับเพื่อแนะนำตัว ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โดยการเข้าเยี่ยมคำนับในครั้งนี้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์อันดีของทั้งสองประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดำเนินมาอย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่ได้เริ่มสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต และเป็นโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดความร่วมมืออันดี และเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับกองทัพและระดับประเทศของทั้งสองฝ่ายต่อไป