เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

วันที่ 14 มกราคม 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง มอบหมายให้ พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร/รองเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นาย วรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและข้าราชการด้านความมั่นคง ให้การต้อนรับ สำหรับพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีได้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ โดยได้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด -19 ตลอดจนทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการไม่ให้เกิดความตระหนกจนก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายและหลบหนีของแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้ได้มีการดำเนินการปิดกิจการที่มีความเสี่ยง จัดตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามการปฏิบัติของแต่ละอำเภอ รณรงค์ให้ประชาชนได้ใช้แอปพลิเคชั่น"หมอชนะ" ปัจจุบัน จังหวัดปราจีนบุรี มีจุดตรวจร่วม จำนวน 4 จุด และชุดตรวจ จำนวน 41 ชุด มีโรงพยาบาลซึ่งมีขีดความสามารถรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 195 เตียงและกำลังดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม ต่อไป โดย รองเสนาธิการทหาร ได้เข้าตรวจเยี่ยมจุดตรวจร่วม และแจ้งถึงความห่วงใยจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ที่มีต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ โดยกำชับให้มีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานและพักผ่อนให้เพียงพอ และขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19