เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

วันที่ 14 มกราคม 2564 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง มอบหมายให้ พลเอก คำรณ เครือวิชฌยาจารย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด/รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ตรวจพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และข้าราชการด้านความมั่นคง ให้การต้อนรับ สำหรับภาพรวมสถานการณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งปัจจุบันทางจังหวัดมีโรงพยาบาลเอกชน จำนวน 4 แห่ง และโรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 3 แห่ง มีการตรวจเชิงรุกไปแล้ว จำนวน 11,389 คน ไม่พบเชื้อ จำนวน 7,868 คน รอผลตรวจ จำนวน 3,519 คนและยืนยันตรวจพบเชื้อ จำนวน 2 คน โดยทางจังหวัด มีมาตรการให้ประชาชนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน หากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษทางกฎหมาย ซึ่งได้ประกาศไว้ตั้งแต่สถานการณ์ Covid -19 ระลอกแรก นอกจากนี้ยังได้มีการจัดโรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไว้จำนวน 60เตียง ศูนย์กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 15 เตียง และกำลังดำเนินการจัดทำโรงพยาบาลสนามสำรองที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา จำนวน 370 เตียง นอกจากนี้ ทางจังหวัดมีการจัดจุดตรวจระดับจังหวัด จำนวน 2 จุด และท้องที่อำเภอ จำนวน 14 จุด รวมทั้งสิ้น 16 จุดตรวจ ซึ่งการเคลื่อนย้ายคนงานจะเป็นคนงานในโรงงานที่มีการควบคุม และมีมาตรการดำเนินการที่ดี พร้อมทั้งได้มีการเผยแพร่คลิปหมอชนะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพรีเซ็นเตอร์ ด้วยตนเอง ในการนี้ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของจุดตรวจ จุดคัดกรอง การเดินทางข้ามจังหวัด ซึ่งเป็นจุดตรวจหลักของจังหวัดที่มีความสำคัญ พร้อมทั้งให้กำลังใจและเน้นย้ำการปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามนโยบาย ศบค. และมอบ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ ดังกล่าว อีกด้วย