เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

4 มีนาคม 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีส่งมอบยุทโธปกรณ์พิเศษ ให้แก่ กองกำลังป้องกันชายแดน ตามนโยบายของ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร ที่มีความห่วงใยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สนามตามแนวชายแดน จึงให้มีโครงการจัดหายุทโธปกรณ์พิเศษให้กองกำลังป้องกันชายแดนได้นำไปใช้สำหรับการปฏิบัติงานภาคสนาม อันจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในปฏิบัติงานในพื้นที่ยากลำบากตามแนวชายแดน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร/เสนาธิการศูนย์บัญชาการทางทหาร เป็นประธานในพิธีส่งมอบยุทโธปกรณ์พิเศษ ให้กับกองกำลังป้องกันชายแดน โดยมีผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการเหล่าทัพ ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1–4 ผู้แทนผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เข้าร่วมพิธี ณ ห้องนเรศวร กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ