เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

9 เมษายน 2564 พลเอก คำรณ  เครือวิชฌยาจารย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร บริเวณปั๊มบางจาก ถนนพหลโยธิน กม.26 ขาออก และจุดบริการประชาชน ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการตรวจความพร้อมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้หัวข้อ “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด”


พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ให้ส่วนราชการของกองทัพไทย บูรณาการความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย พร้อมจัดตั้งจุดบริการประชาชนของกองทัพไทยทั้ง กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และสถาบันวิชาการกองป้องกันประเทศ พร้อมกันทั่วประเทศตามนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายให้ประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างมีความสุข และปลอดภัย ลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเดินทาง หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และติดตามประกาศ/คำสั่งจากศูนย์บริการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างใกล้ชิด 


สำหรับการตั้งจุดบริการประชาชนของกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน ๓๙ จุดทั่วประเทศตามถนนสายหลักและถนนสายรอง เพื่อให้บริการจุดพักรถ บริการน้ำดื่ม และห้องสุขา พร้อมทั้งแจกจ่ายหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ล้างมือ ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 3-23 เมษายน 2564 โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น 7 วัน (วันที่ 3-9 เมษายน 2564) ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน (วันที่ 10-16 เมษายน 2564) และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น 7 วัน (วันที่ 17-23 เมษายน 2564)
กองบัญชาการกองทัพไทย ห่วงใยพี่น้องประชาชน และขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนชาวไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมใช้บริการจุดตรวจของกองทัพไทยที่จัดตั้งทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้อย่างปลอดภัย และร่วมกันสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เมาไม่ขับ ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก เพื่อช่วยลดการกระจายของโรคโควิด 19 ให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ต่อไป