เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

10 เมษายน 2564 พลเอก คำรณ  เครือวิชฌยาจารย์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทยสู่ใจใต้” รุ่นที่ 38 ณ ห้องแสงเดือน ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมี พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ เป็นประธานในพิธี
โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ เป็นหนึ่งในโครงการที่เกิดขึ้นจากแนวคิดของ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตของครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง อันเป็นการเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวอุปถัมภ์และชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม ทำให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรง และมีความรู้ความเข้าใจบริบทของสังคมประเทศไทยมากยิ่งขึ้นจนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวอูปถัมภ์กับครอบครัวเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้