เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

5 พฤษภาคม 2564 พลเอก ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร ให้การต้อนรับ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี/กรรมการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และพลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในโอกาสตรวจเยี่ยมศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ COVID-19 ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ณ กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ตามนโยบายของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผอ.ศบค.)ให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) บูรณาการการใช้ยานพาหนะของกองทัพเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้กำกับดูแล นั้น ปัจจุบัน กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดตั้งหน่วยปฎิบัติเพื่อบูรณาการการดำเนินงาน ดังนี้

 

1. ส่วนกองอำนวยการ จัดจาก กรมยุทธบริการทหาร

2. ส่วนปฏิบัติการ ประกอบด้วย กองบัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง, ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพบก, ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพเรือ และ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพอากาศ โดยมีการจัดยานพาหนะสนับสนุนการเคลื่อนย้ายฯ ประกอบด้วย

- จัดยานพาหนะที่ใช้พร้อมใช้งานทันที จำนวน 31 คัน โดยจัดจาก กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 15 คัน กองทัพบก จำนวน 10 คัน กองทัพเรือ จำนวน 3 คัน และกองทัพอากาศ จำนวน 3 คัน โดยได้สนับสนุนศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ มาตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน ซึ่งในปัจจุบันยังคงดำรงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกวัน

- จัดยานพาหนะเพิ่มเติมอีกจำนวน 21 คัน ประกอบกำลังจากกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 10 คัน กองทัพบก จำนวน 5 คัน กองทัพเรือ จำนวน 3 คัน และ กองทัพอากาศ จำนวน 3 คัน ได้มีการจัดหมุนเวียนปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ เป็นประจำทุกวัน

- จัดยานพาหนะที่พร้อมปฏิบัติเมื่อสั่ง (On call) ไว้อีก จำนวน 16 คัน โดยจัดจากกองทัพบก จำนวน 10 คัน กองทัพเรือ จำนวน 3 คัน และกองทัพอากาศ จำนวน 3 คัน

- จัดรถพยาบาล จากกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 4 คัน

- จัดกำลังพล จากสำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร เข้าร่วมส่วนสนับสนุน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ COVID-19 ศปม. ณ กรมยุทธบริการทหาร เพื่อประสานนำส่งโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามตามที่กำหนด ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี/กรรมการ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเสียสละในสถานการณ์การแพร่ระบาด พร้อมกันนี้ได้มอบชุด PPE หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายฯ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ต่อไป