เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

14 มิถุนายน 2562  พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบนโยบายให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่น 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย