เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

19 กรกฎาคม 2562  พลเอก บัณฑิตย์ บุณยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด บรรยายพิเศษ แก่ข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ในกิจกรรมการจัดการบรรยายพิเศษโดยผู้บังคับบัญชาระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 15 กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และหลักการปฏิบัติงาน ที่เป็นประโยชน์ให้แก่กำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย อีกทั้งยังเป็นการให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ได้พบปะใกล้ชิดกำลังพล เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน