เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

12 ตุลาคม 2563 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดการแถลงข่าว การผลัดเปลี่ยนกำลังของกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยมี พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการแถลงข่าว ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตามที่กองทัพไทยได้จัดส่งกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน ไปสนับสนุนปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2561 ก่อนจะเกิดการอุบัติใหม่ของโรคโควิด-19 โดยมีภารกิจสนับสนุนทางการช่าง เช่น การสร้างถนนและสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็น และช่วยเหลือการฟื้นฟูประเทศเซาท์ซูดาน ที่ตกอยู่ภายใต้สงครามกลางเมืองมายาวนาน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพันธกรณีของประเทศที่มีต่อสหประชาชาติในฐานะรัฐสมาชิก การสนับสนุนกำลังฯ ในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เพื่อสนับสนุนกระบวนการสันติภาพ และเป็นการดำรงบทบาทของไทยในเวทีโลก เป็นการสร้างเกียรติภูมิของชาติ ซึ่งนอกจากประเทศไทยแล้ว ยังมีประเทศสมาชิกที่ส่งกำลังเข้าร่วมในภารกิจรวม 72 ประเทศ รวมทั้งประเทศสมาชิกอาเซียนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เริ่มรุนแรงขึ้นในห้วงเดือนมีนาคม 2563 เป็นปัจจัยให้รัฐบาลเซาท์ซูดานและสหประชาชาติได้กำหนดมาตรการระงับการเดินทางเข้าประเทศเป็นการชั่วคราว ประกอบกับข้อจำกัดในหลาย ๆ ด้าน เช่น มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ความไม่พร้อมรับกำลังชุดใหม่ของประเทศเซาท์ซูดาน ส่งผลให้กองร้อยทหารช่างของไทยต้องชะลอการผลัดเปลี่ยนกำลังมาอย่างต่อเนื่อง โดยต้องปฏิบัติภารกิจภายใต้สถานการณ์ของการแพร่ระบาดมาเป็นเวลากว่า 1 ปี 9 เดือน ซึ่งกองทัพไทยได้เตรียมความพร้อมในการผลัดเปลี่ยนกำลังอย่างต่อเนื่อง และเห็นชอบร่วมกับสหประชาชาติและเซาท์ซูดานในการผลัดเปลี่ยนกำลังในห้วงเดือนกันยายน - ตุลาคม 2563 โดยดำเนินการดังนี้
- กองร้อยทหารช่างฯ ผลัดที่ 2 ซึ่งจะเดินทางไปผลัดเปลี่ยนกำลัง เข้ารับการกักกัน ณ สถานที่กักกันตัวในพื้นที่จังหวัด (LQ) เป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และทำการตรวจยืนยันการปลอดเชื้อโควิด-19 ทางห้องปฏิบัติการ 72 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย สำหรับการเคลื่อนย้ายใช้อากาศยานเช่าเหมาลำจำนวน 2 เที่ยวบิน เที่ยวบินแรกจำนวน 180 นาย ออกจากประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 และเข้ารับการกักกันตัวในค่ายทหารไทย ณ เมืองจูบา อีก 14 วัน ตามมาตรการที่สหประชาชาติกำหนด ปัจจุบันได้เสร็จสิ้นการกักกัน และเริ่มปฏิบัติภารกิจแล้ว เที่ยวบินที่ 2 จำนวน 90 นาย ออกเดินทางจากประเทศไทยในวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ซึ่งกำลังพลได้ดำเนินการกักกันตน ณ สถานที่กักกันของกองทัพไทย ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ เสร็จสิ้นแล้ว และได้รับการตรวจยืนยันการปลอดเชื้อก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง ผลการตรวจ ไม่พบผู้ติดเชื้อ
- กองร้อยทหารช่าง ผลัดที่ 1 ที่จะเดินทางกลับประเทศไทย ก่อนเดินทางออกจากเซาท์ซูดาน ได้เข้ารับการกักกัน 14 วัน เคลื่อนย้ายโดยเที่ยวบินเช่าเหมาลำ จำนวน 2 เที่ยวบิน เที่ยวบินที่ 1 จำนวน 180 นาย เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 และเข้ารับการกักกัน ณ สถานที่กักกันของรัฐ (SQ) ผลการตรวจพบผู้ติดเชื้อ 32 นาย และได้ส่งต่อไปยัง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อรักษาตามขั้นตอนแล้ว สำหรับเที่ยวบินที่ 2 จำนวน 76 นาย ได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองเมื่อเช้านี้ (วันที่ 12 ตุลาคม 2563) เมื่อเดินทางถึงได้เข้ารับการคัดกรองขาเข้าและรับการกักกัน ณ สถานที่กักกันของรัฐ รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน มาตรฐานของกรมควบคุมโรค จากบทเรียนที่มีกำลังพลผลัดที่ 1 ได้รับเชื้อจากในพื้นที่ กองทัพไทยจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อกำลังพล ผลัดที่ 2 ดังนี้
ก่อนเดินทางออกจากเซาท์ซูดาน ได้เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการการกักกันภายในค่าย 14 วัน โดยเพิ่มความเข้มงวดในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างการเดินทาง ใช้เที่ยวบินเช่าเหมาลำซึ่งไม่ปะปนกับใคร ไม่มีการแวะพักระหว่างทาง โดยกำลังพลทุกนายต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ลดความแออัดในเที่ยวบินเหลือ 76 นาย และให้เว้นที่นั่งระหว่างกัน เมื่อถึงประเทศไทย ได้ดำเนินการตามขั้นตอนในการคัดกรอง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองขาเข้า และส่งตัวเข้ารับการกักกัน ณ สถานที่กักกันของรัฐ และตรวจหาการติดเชื้อในทันทีเพื่อคัดแยกกำลังพลที่พบการติดเชื้อไปยังพื้นที่ควบคุมของโรงพยาบาลในทันที เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศ
หลังเสร็จสิ้นการกักกัน กำลังพลที่ครบกำหนดการกักกันและไม่พบการติดเชื้อตลอดการตรวจหาเชื้อจากโพรงจมูกและคอ (SWAB) ตามห้วงที่กำหนด จะถูกส่งตัวกลับหน่วยต้นสังกัดเพื่อรับการกักกันภายในสถานที่กักกันเฉพาะองค์กร (OQ) อีก 14 วัน กองทัพไทยขอยืนยันว่าได้บังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในระดับสูงที่สุดเท่าที่จะเคยมีการปฏิบัติมา เพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อไปสู่กำลังพลของไทยที่ปฏิบัติภารกิจในเซาท์ซูดานให้ได้มากที่สุด และแม้จะมีกำลังพลที่อาจติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ กองทัพไทยจะควบคุมอย่างเข้มงวดไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในประเทศไทยได้อย่างเด็ดขาด